ចុះឈ្មោះសម្រាប់ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានប្រតិទិន cNFT ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍របស់យើង។